Villkor

Dessa villkor för användning av webbplatsen (“villkor”) (tillsammans med vår integritetspolicy och eventuella andra dokument som anges i dem) anger villkoren för användningen av webbplatsen online.brother.se (“webbplatsen”), oavsett om du använder den som registrerad användare eller gäst.

Brother Sverige, filial till Brother Nordic A/S, (“Brother”, “vi” eller “oss”) är ett företag som är registrerat i Sverige med organisationsnummer 516407-2489, och vars registrerade kontor finns på adressen Hulda Lindgrens gata 6 B, 421 31 Västra Frölunda, telefonnummer 031-734 12 00, telefaxnummer 031-734 12 50, e-post: info@brother.se

Denna webbplats får endast användas i informationssyfte. Genom att använda webbplatsen eller hämta material från den samtycker du till dessa användningsvillkor. Om du inte samtycker till användningsvillkoren bör du avstå från att använda webbplatsen eller hämta material från den.

Utöver dessa användningsvillkor kan du behöva godkänna andra villkor för särskilda tjänster och/eller produkter som vi eventuellt tillhandahåller på eller via webbplatsen. Vid konflikter mellan sådana villkor och dessa användningsvillkor gäller de särskilda villkoren för den specifika tjänsten.

Om du har några kommentarer eller frågor om användningsvillkoren eller webbplatsen kan du kontakta oss. Mer information finns på sidan Kontakta oss.

Anslutning till webbplatsen

Du har rätt att tillfälligt ansluta till webbplatsen och Brother har rätt blockera eller ändra anslutningen till eller användningen av webbplatsen utan föregående meddelande. Brother har inget ansvar gentemot dig eller någon tredjepart om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsperiod.

Användning av webbplatsen

Du får endast använda webbplatsen i enlighet med gällande lag.  Du får inte använda webbplatsen:

(a)           på ett sätt som bryter mot någon lag, förordning eller uppförandekod

(b)           på ett olagligt eller bedrägligt sätt, med ett olagligt eller bedrägligt syfte eller på ett sätt som får sådana följder

(c)           i syfte att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt

(d)           för att skicka, medvetet ta emot, överföra, hämta, använda eller återanvända material som inte uppfyller Brothers villkor för innehåll som anges nedan

(e)           för att skicka, eller tillhandahålla tjänster för att skicka, reklam eller marknadsföringsmaterial som inte mottagaren har bett om, eller någon annan form av oönskad reklam (spam)

(f)            för att avsiktligt skicka eller överföra material som innehåller virus, trojaner, maskar, tidsinställda bomber, tangentloggar, spionprogram, annonsprogram eller någon annan typ av tekniskt skadligt program, data eller kod.

Du åtar dig också att:

(a)           inte reproducera, flerfaldiga, kopiera eller vidaresälja någon del av webbplatsen i strid med dessa användningsvillkor

(b)           inte utan behörighet använda, hindra, skada eller störa:

(i)            någon del av webbplatsen

(ii)           någon utrustning eller något nätverk som webbplatsen lagras på

(iii)          något program som används för att driva webbplatsen

(iv)          någon utrustning, något nätverk eller program som ägs eller används av tredjepart i samband med att du använder webbplatsen.

Då och då kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av webbplatsen, eller hela webbplatsen, till användare som har ett Brother-konto.

Om du väljer, eller får, ett användar-ID, lösenord eller någon annan typ av information som en del i Brothers säkerhetsprocess ska den informationen betraktas som konfidentiell, och får du inte lämna ut den till tredje part. Brother har rätt att när som helst inaktivera ett användar-ID eller lösenord, oavsett om du har valt det själv eller fått det från Brother, om du enligt Brother har brutit mot något av användningsvillkoren eller som en åtgärd mot eventuella säkerhetsrisker.

Du ansvarar även för att alla personer som använder webbplatsen via din internetanslutning eller med ditt användarkonto är medvetna om dessa användningsvillkor och att de uppfyller dem. 

Interaktiva tjänster

När du använder en funktion på webbplatsen för att lägga upp feedback, kommentarer, recensioner och/eller annat material på webbplatsen, eller för att ta kontakt med andra som använder webbplatsen (kallas tillsammans “användarinnehåll”), måste allt sådant material uppfylla Brothers villkor för innehåll som anges nedan.

Du ger härmed Brother en icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, fullt betald och överförbar licens att vara värd för, cachelagra, registrera, kopiera, visa, överföra, skicka, hämta och distribuera sådant användarinnehåll.

Använd webbplatsen på ett ansvarsfullt sätt. Du har hela ansvaret för att det användarinnehåll som du överför eller skickar till webbplatsen är lagligt, pålitligt, integritetsmässigt säkert, korrekt, fullständigt och kvalitativt, och Brother har inget ansvar för att användarinnehåll som läggs upp eller skickas in av dig eller någon annan som använder webbplatsen är lagligt, pålitligt, integritetsmässigt säkert, korrekt, fullständigt eller kvalitativt.

Brother övervakar, undersöker, kontrollerar eller stödjer inte något användarinnehåll som läggs upp eller skickas in av dig eller någon annan som använder webbplatsen. Brother ansvarar inte, i största möjliga utsträckning som tillåts enligt gällande lag, för något användarinnehåll, inklusive, men inte begränsat till:

(a)           innehållet eller riktigheten i det användarinnehåll som överförs eller skickas in av dig eller någon annan användare till, eller som överförs, distribueras eller på annat sätt görs tillgängligt av dig eller någon annan användare via webbplatsen

(b)           användning eller ändring av användarinnehåll av dig eller tredjepart

(c)           användarinnehåll som är kränkande, olagligt, oanständigt, stötande, hotfullt eller som gör intrång i tredje parts rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, tystnadsplikt och sekretessrättigheter

(d)           användarinnehåll som bryter mot gällande lag, förordning eller uppförandekod, eller som förespråkar eller uppmanar till olaglig verksamhet

(e)           användarinnehåll som innehåller skadade filer, tidsinställda bomber, trojaner, virus, maskar eller andra tekniskt skadliga program eller data.

Villkor för innehåll

Allt användarinnehåll som överförs eller skickas till eller överförs, distribueras eller på annat sätt görs tillgängligt via webbplatsen måste uppfylla följande villkor för innehåll. Du får inte publicera, lägga upp, överföra, registrera, länka till eller på annat sätt distribuera eller överföra användarinnehåll som:

(a)           gör intrång eller skulle göra intrång i tredje parts immaterialrättigheter eller sekretessrättigheter

(b)           bryter mot gällande lag, förordning eller uppförandekod, eller som förespråkar eller uppmanar till olaglig verksamhet

(c)           du inte har rättighet, medgivande och tillåtelse att göra tillgängligt

(d)           används för att imitera någon eller förvränga din identitet eller anknytning till någon person

(e)           sannolikt vilseleder personer eller som är felaktigt eller osant

(f)            främjar, förespråkar eller innehåller stötande, nedsättande, våldsamt, kränkande, oanständigt, obscent, pornografiskt, hotfullt, vulgärt eller på annat sätt olämpligt eller olagligt material som är skadligt för minderåriga

(g)           innehåller skadade filer, tidsinställda bomber, trojaner, virus, maskar eller andra tekniskt skadliga program eller data

(h)           har framställts i strid med någon juridisk skyldighet gentemot tredje part, till exempel i strid med ett kontrakt eller sekretessavtal.

Genom att överföra eller skicka in användarinnehåll till, eller överföra, distribuera eller göra användarinnehåll tillgängligt via webbplatsen garanterar du att:

(a)           användarinnehållet uppfyller villkoren för innehåll ovan och att du ska ersätta oss för och hålla oss skadeslösa från alla krav, juridiska åtgärder, rättsliga förhandlingar, förluster, skador, utgifter, kostnader (inklusive juridiska och andra omkostnader för professionella tjänster), böter och avgifter som drabbar eller orsakas av Brother på grund av eller i samband med att du inte har uppfyllt villkoren för innehåll ovan

(b)           du äger, har licens för eller rätt att använda användarinnehållet.

I och med att du överför eller på annat sätt gör användarinnehåll tillgängligt på webbplatsen godkänner du att användarinnehållet kan ses och användas av andra användare.

Brother har rätt att ta bort användarinnehåll som har lagts upp eller överförts av dig utan föregående meddelande om vi får indikationer på att användarinnehållet, eller om det enligt vår mening, inte uppfyller villkoren för innehåll ovan.

Brother har också rätt att lämna ut din identitet till tredje part som hävdar att användarinnehåll som har lagts upp, skickats till, överförts eller på annat sätt distribuerats eller gjorts tillgängligt av dig via webbplatsen är olagligt, osant eller kränkande, eller gör intrång i deras immateriella rättigheter eller rättigheter till sekretess, eller står i strid med någon juridisk skyldighet till den tredje parten.  

Genom att överföra, skicka in eller på annat sätt göra användarinnehåll tillgängligt på vår webbplats medger du att på vår begäran lämna ut all information och vara behjälplig på alla rimliga sätt, inklusive, men inte begränsat till, dokument och korrespondens (om det finns tillgängligt) i samband med eventuella klagomål, krav eller juridiska åtgärder från tredje part gällande användarinnehållet.

Vi kan även lämna ut din identitet och/eller det användarinnehåll som du har lagt upp, skickat in, överfört eller på annat sätt gjort tillgängligt via webbplatsen eller delar av det till juridiska, kontrollerande eller andra administrativa enheter av behöriga domstolar i samband med sådana klagomål, krav eller juridiska åtgärder.

Om du anser att något användarinnehåll på webbplatsen:

(a)           innehåller material som inte uppfyller villkoren för innehåll ovan eller

(b)           gör intrång i dina immateriella rättigheter

informerar du oss om användarinnehållet och/eller intrånget och bifogar all nödvändig information via sidan Kontakta oss.

Immateriella rättigheter på webbplatsen

Brother äger eller har licens för upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter som ingår i webbplatsen och dess innehåll. Med ensamrätt.

Du kan skriva ut från och hämta utdrag från webbplatsen för eget, icke-kommersiellt bruk förutsatt att du inte ändrar något av innehållet, inte använder några bilder eller foton utan medföljande texter och inte tar bort någon information om upphovsrätt, varumärken eller annan information om äganderätt från sådana utdrag. 

Du får inte använda något material på webbplatsen i kommersiella syften utan licens från Brother eller våra licensgivare.

Om du skriver ut från, kopierar eller hämtar någon del av vår webbplats eller innehållet på den i strid med dessa användningsvillkor fråntas du omedelbart rätten att använda webbplatsen och du måste, enligt vårt gottfinnande, returnera eller förstöra alla kopior av materialet som du har gjort.

Informationens riktighet

Kommentarer och annat material eller information som finns på eller på annat sätt är tillgängligt via webbplatsen är inte avsedda som instruktioner för någonting.  Vi frånsäger oss därför allt ansvar för informationen och allt ansvar för följder av att du, eller någon annan som har informerats om innehållet, använder informationen.

Allt användarinnehåll som görs tillgängligt på webbplatsen av de som använder webbplatsen reflekterar endast de användarnas åsikter och reflekterar inte Brothers åsikter och Brother stödjer inte något användarinnehåll.

Du medger att du inte åberopar något uttalande, löfte, garanti eller utfästelse som har gjorts eller getts av oss eller på uppdrag av oss och som inte anges i dessa användningsvillkor, sekretesspolicyn eller några dokument det finns referenser till. Inget i detta stycke utesluter eller begränsar ansvaret för bedrägeri eller felaktiga uppgifter i bedrägligt syfte.

Användning av personlig information

Vi använder den information vi samlar in om dig i samband med den här webbplatsen enligt vår sekretesspolicy.  Du bekräftar att du har läst sekretesspolicyn och godkänner villkoren i den.

Vårt ansvar

Denna webbplats, och den information och det innehåll som finns på den, tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller löften och, i den utsträckning lagen tillåter, utan garantier, utfästelser, villkor eller försäkringar av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda (inklusive, men inte begränsat till, garantier att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig, utan avbrott eller fel).  

I den utsträckning lagen tillåter avsäger vi oss härmed allt ansvar för:

(a)           förluster, skador eller kostnader, både direkta och indirekta, som uppstår för dig i samband med webbplatsen, eller i samband med användningen eller resultatet av användningen av webbplatsen, eller i samband med att webbplatsen inte kan användas, inklusive, men inte begränsat till, ekonomiska förluster och förlust av eller skada på maskinvara, data eller information

(b)           innehåll, information och material som läggs upp eller görs tillgängligt på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, användarinnehåll som läggs upp, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt av dig eller andra användare)

(c)           webbplatser som länkar till vår webbplats

(d)           förlust av affärsverksamhet, inklusive, men inte begränsat till, utebliven inkomst eller vinst, utebliven affärsverksamhet, uteblivna intäkter eller kontrakt, förväntade besparingar som uteblivit, förlust av data och slöseri med tid.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår på grund av vårdslöshet från vår sida, eller vårt ansvar gällande bedrägeri eller felaktiga uppgifter lämnade i bedrägligt syfte, eller något annat ansvar som inte kan undantas eller begränsas enligt gällande lag.

Säkerheten för kommunikation som skickas via internet (inklusive e-post) styrs av många faktorer som vi inte rår över. Vi garanterar inte säkerheten och sekretessen för någon elektronisk kommunikation och ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av som ett resultat av sådan kommunikation.

Brother har inget ansvar om du inte kan ansluta eller att få åtkomst till webbplatsen. Det kan bero på fel eller problem med din maskinvara, programvara, nätverk, säkerhet, internetleverantör eller något annat liknande problem.

Uppehåll och stängning av konto

Vi bestämmer, efter eget gottfinnande, om din användning av webbplatsen strider mot användningsvillkoren.  Om inte användningsvillkoren uppfylls kan Brother vidta de åtgärder som anses lämpliga. 

Någon eller alla nedanstående åtgärder kan bli aktuella:

(a)           Omedelbar avstängning från webbplatsen och alla dess delar, tillfälligt eller permanent.

(b)           Varning.

(c)           Juridiska processer om ersättning för alla kostnader (inklusive, men inte begränsat till, rimliga kostnader för administration och juridisk rådgivning) som har uppstått för Brother som ett resultat av att användningsvillkoren inte har uppfyllts.

(d)           Andra juridiska åtgärder.

(e)           Utlämnande av uppgifter till polis eller myndigheter enligt vad vi finner nödvändigt eller vad som krävs enligt lag.

Brother har inget ansvar för åtgärder som vidtagits på grund av att användningsvillkoren inte har uppfyllts.  De åtgärder som anges i dessa användningsvillkor är bara exempel och Brother kan vidta vilka åtgärder som helst som anses nödvändiga.

Virus, hackning och andra brott

Du får inte missbruka webbplatsen genom att medvetet sprida virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är tekniskt skadligt. Du får inte försöka att obehörigt få åtkomst till webbplatsen, den server som den lagras på eller någon server, dator eller databas som är kopplad till webbplatsen. Du får inte angripa webbplatsen med belastningsattacker eller distribuerade belastningsattacker.

Om du bryter mot bestämmelsen ovan bryter du mot den brittiska lagen Computer Misuse Act 1990. Vi polisanmäler alla sådana brott och samarbetar med polisen genom att lämna ut identiteten på den som har begått brottet. Om du bryter mot den lagen upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart.

Vi ansvarar inte för några förluster eller skador som orsakas av belastningsattacker, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan drabba eller påverka din datorutrustning, dina program, data eller annat material på grund av att du använder webbplatsen eller hämtar material som finns på webbplatsen eller på annat sätt gjorts tillgängligt via webbplatsen, eller på någon webbplats som är länkad till den.

Länkar på webbplatsen

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser och resurser som drivs av tredje part eller dotterbolag till Brother. Länkarna finns endast i informationssyfte.  Brother har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för förluster eller skador som kan uppstå om du använder dem. Användningen av dessa webbplatser sker enligt de villkor som gäller för och visas på de webbplatserna.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användningsvillkor och eventuella dokument som det finns hänvisningar till och alla tvister och krav som uppstår på grund av eller med stöd av dem, eller innehållet eller formuleringarna i dem (inklusive tvister och krav som inte omfattas av kontrakt) regleras enligt lagstiftningen i England och Wales.

Engelska domstolar har exklusiv domsrätt över alla tvister och krav som uppstår till följd av eller i samband med ett besök på webbplatsen eller till följd av användningsvillkoren, även om vi uttryckligen förbehåller oss rätten att driva juridiska processer mot dig om du bryter mot användningsvillkoren i det land där du är bosatt eller något annat relevant land. 

Ändringar i användningsvillkoren

Vi kan när som helst ändra användningsvillkoren genom att uppdatera den här sidan. Du förväntas läsa användningsvillkoren regelbundet för att se om det har skett några ändringar, eftersom användningsvillkoren är bindande. Vissa bestämmelser i dessa användningsvillkor kan också åsidosättas av bestämmelser eller meddelanden någon annanstans på webbplatsen.